เทศบาลตำบลเทพวงศา จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตลาดนัดท่าฮิมของ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานในพิธีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขงเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายแดน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอสม.ทั้ง 17 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศา ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ ทำความสะอาด บริเวณท่าน้ำริมโขง เพื่อเตรียมการรองรับที่จะเปิดตลาดท่าฮิมของ และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมตากอากาศ(แก่งช้างหมอบ) และแวะซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค อาหารของป่าและอาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดท่าฮิมของ ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะทำการเปิดในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นนัดแรกตลาดท่าฮิมของ เมืองเขมรราษฏร์ธานี “ดินแดนแห่งความเกษมสุข”