สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงาน 3 เดือนกำไรกว่า 180 ล้านบาท และ ศธ.คัดเลือกเข้าร่วมโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมปทุมมณีเทวา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัด ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 62 / 2565 ได้เปิดเวทีแถลงข่าวผ่านระบบ Zoom Meeting ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุ 100 คน ทั้งนี้เพื่อรายงานความคืบหน้าในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานีจำกัด 5 ข้อได้แก่ 1.สรุปผลงานในรอบ 3 เดือนปี 2565 2.โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.ประเด็นขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญปี 2565 4. ประเด็นการตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิก และ 5.ประเด็นข้อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้สมาชิกสหกรณ์ ได้รับทราบโดยทั่วกัน
นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี กล่าวว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีสมาชิกจำนวน 18,817 คนแยกเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 16,586 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 2,231 คน จากผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนตั้งแต่ ( 1 มกราคม – 31มีนาคม 65) ที่ผ่านมา ได้กำไรประมาณ 180,094,293.78 บาท สำหรับโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานีจำกัดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นต้นแบบเป็นฐานซึ่งมีนายสุทธิชัย จรูญเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการตามโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเหลือร้อยละ 6.90 บาทต่อปี, พักชำระเงินต้น 3 เดือนถึง 6 เดือน , ขยายเงินงวดชำระหนี้แก่สมาชิก และรวมหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ทุกสัญญาเริ่มเดือนพฤษภาคม 2565 ,การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ,การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเตรียมเกษียณอายุหรือกรณีเกษียณอายุและมีภาระที่ต้องจ่ายหนี้อีกนานหลายปี และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินทั้งกรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกัน นายปิยะ อุทธสิงห์ กล่าวว่าสำหรับประเด็นกรณีการขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญปี 2565 สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญได้ เพราะมีการปลอมแปลงรายมือชื่อสมาชิก ทำหนังสือขอเปิดฯไม่ถูกต้องโดยมีรายมือคนเดียวกับรับรองสำเนาให้คนอื่นหลายสิบราย ไม่มีเหตุอันควรที่จำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุที่ทำให้สหกรณ์เสียหายอย่างร้ายแรง ในส่วนประเด็นการตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิก และ ประเด็นข้อเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ ทางสหกรณ์ได้จัดระบบการบริหารและจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แก่สมาชิกในหลายช่องทางเช่นร้องเรียนด้วยตัวเอง,ทางโทรศัพท์ ทางเฟสบุ๊ค และผ่านเว็ปไซต์ของสหกรณ์b WWW.Ubonteacher.com เป็นต้นนายปิยะ อุทธสิงห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิกมากมาย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” การเงินมีปัญหา สหกรณ์เราพึ่งพาได้