เลย (ชมคลิป) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “สงกรานต์นี้ที่โพนเลา”

 


ที่ ฝายโพนเลา บ้านวังเลา หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “สงกรานต์นี้ที่โพนเลา”มี ส.ส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล , นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย ,พัฒนาการจังหวัดเลย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ,ผอ.ททท.พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – ท้องที่ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม


นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณกล่าวรายงาน น้ำตกโพนเลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลเอราวัณ โดยสภาพเดิมเป็นลำน้ำสายหลักของตำบลที่หล่อเลี้ยงราษฎร ชาวตำบลเอราวัณ ทั้งในด้านการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำสวยทำให้ตำบลเอราวัณและชุมชนบ้านวังเลาได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินการสำรวจเส้นทางเดินของลำน้ำสวย และก่อสร้าง ฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพ โดยประตูระบายน้ำเป็นรูปตัวยู ทำให้การระบายน้ำลงบ่อพักน้ำเกิดม่านน้ำที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้จึงเรียกว่า “ฝายโพนเลา” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของอำเภอเอราวัณ ตั้งอยู่ ณ บ้านวังเลา หมู่ที่ 1 ตำบลเอราวัณ สามารถรองรับและบริการนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบาย มีการบริการที่ดี ภูมิทัศน์ที่ความสวยงาม และความหลากหลายทางธรรมชาติ
อำเภอเอราวัณจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์นี้ที่โพนเลา” เพื่อพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้มีศักยภาพ


ในด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชน พัฒนา ผู้ประกอบการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ D – HOPE 4 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเอราวัณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อนุรักษ์สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นไว้ให้ยั่งยืน


ภายในงานมีสินค้าชุมชนมาแสดง พร้อมชมการแสดงของสตรีอำเภอเอราวัณ การแสดงชุด “เอราวัณบ้านเฮา” โดยสตรี ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ขับร้องโดย นางอนัญญา สะดาแนน การแสดงชุด “เซิ้งบั้งไฟเอราวัณ” โดย สตรีตำบลผาอินทร์แปลง การแสดงชุด “ รักริงโง ” โดย สตรีตำบลผาสามยอด


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย