อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่บ้านผก หมู่ที่ 4 ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยได้ดำเนินการจัดซื้อพืชผลทางการเกษตร(ผักบุ้ง) เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ออกไปจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรถึงสวนนั้น ทำให้เจ้าของสวนผักฯมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อ(ผักบุ้ง) จากเกษตรกรในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ออกจำหน่ายผลผลิตได้ยากกว่าปกติ


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13