อุบลฯ ช่วงสงกรานต์เปิดศูนย์ปฏิบัติการ 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

อุบลฯ  เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กำหนดช่วงการณรงค์ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565

( 7 เม.ย.65) ที่บริเวณเสาธงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์   ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565  จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อในการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565   “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กำหนดช่วงการณรงค์ควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 รวม 7 วันโดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงาน  อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม 3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5. ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ  โดยมีการการดำเนินการควบคู่ตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ เป็นต้น 2. ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น  ช่วงควบคุมเข้มข้น และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (admit) ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 3.ให้อำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการกำหนดจัดตั้ง ด่านชุมชน   อย่างน้อยควรมีหมู่บ้านละ 1 แห่ง ควบคู่การทำงานเชิงรุกในรูปแบบ “เคาะประตูบ้าน”   “การจัดชุดลาดตระเวน” เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างเข้มข้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝากความห่วงใยประชาชน และนักท่องเที่ยว   ขอให้เที่ยวสงกรานต์ “วิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี