เลย – ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลน น้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่จังหวัดเลย
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ศาลาจรัส-ราศี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยในค่ายศรีสองรัก คือ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกับภาคเครือข่ายหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลย ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในทันทีที่เกิดภัยพิบัติ ลดผลกระทบเฉพาะหน้าและบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ทำให้ปริมาณน้ำ ที่เก็บกักในแหล่งน้ำหลายแห่ง เริ่มมีปริมาณน้ำลดลงในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดเลย จะยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่จะได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะ ความแห้งแล้งที่อาจเกิดขึ้น กองทัพบก จึงได้ดำเนินโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน และในวันนี้กองทัพบกได้กำหนดให้กระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 และพิธีปล่อยขบวนรถ ร่วมกับหน่วยงานภาคี ในระดับภูมิภาค พร้อมกันทั่วประเทศ
พลตรี สุระ สินโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่าผมรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลน น้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่จังหวัดเลยในวันนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และพลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล เครื่องมือ วัสดุ ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน หากเกิดสาธารณภัยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต้องเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด เวลาเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ เน้นย้ำให้มีการซักซ้อมแผนปฏิบัติอย่างเนื่อง ด้านสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า และฝุ่นควัน มณฑลทหารบกที่ 28 ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะรถบรรทุกน้ำเพื่อไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2565 ถือเป็นการ Kickoff ไปพร้อมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังของแต่ละหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน ให้บรรเทาหรือลดความรุนแรงลง ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เป็นนโยบายที่กองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
ภาพ : กรม ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ