นครพนม – องคมนตรีและคณะลงพื้น ร่วมประชุมเชิงวิชาการ และเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9


วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมไอโฮเท็ล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการและร่วมเสวนา เกี่ยวกับแนวทางการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ แผนงาน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับน้ำในฤดูฝน แก้ปัญหาภัยแล้ง และรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงอยู่อย่างมีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน โดยมีการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ที่ทรงตระหนักด้วยพระปรีชาสามารถ และด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎร ทรงมีโครงการต่าง ๆ อย่างมากมายเพื่อเป็นต้นแบบให้กับราษฎรของพระองค์ และทรงพระราชทานพระราชดำรัสเสมอว่า“น้ำคือชีวิต” ซึ่งใจความหลักสำคัญ คือ ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ โดยน้อมนำมาบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จากนั้นได้เดินทางไปเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ห้วยฮ่องหอ บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับประชาชนจิตอาสาจัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำรูปแบบการพ่นเชื้อราด้วยโดรนพร้อมกันกับพื้นที่อื่น ๆ อีก 12 แห่ง คือห้วยบังฮวก หมูที่ 9 ตำบลดอนนางหงส์ ห้วยแคน หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุพนมใต้ อำเภอธาตุพนม ห้วยบ่อแก หมู่ที่ 1 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร ห้วยบ่อแก หมูที่ 11 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร หนองสาหร่าย หมูที่ 12 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน หนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน หนองเอือด หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม หนองเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลสามผงอำเภอศรีสงคราม หนองบึงกอง หมู่ที่ 16 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม ห้วยคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม ห้วยบ่อแก หมูที่ 5,6 อำเภอเรณูนคร และห้วยวังสิ้ว หมูที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กล่าวว่า ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตได้ในทุกสภาพน้ำ สามารถขยายพันธุ์ แพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ทั้งการกรีดขวางเส้นทางการจราจร เกิดการตื้นเขินของแม่น้ำลำคลองที่มีผักตบชวา ทั้งยังทำให้เกิดการระเหยของน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ 3-5 เท่า และเกิดน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชนั้นมีหลากหลายวิธีที่สามารถทำได้ เช่น การนำมาทำปุ๋ย หรือนำมาจักสาน ซึ่งในลักษณะผักตบชวาจะไม่หมดไปเพราะมีวงจรการเจริญเติบโตเพียง 25 วัน ทำให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้อีก รวมทั้งเป็นการสิ้นเปลืองแรงงานคนและเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก แต่จากประสบการณ์ที่ได้บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้เห็นว่าการกำจัดผักตบชวาด้วยเชื้อราของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถกำจัดได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งยังไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ โดยวิธีการใช้โดรนฉีดพ่นเชื้อราไปที่ผักตบชวาโดยตรง จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิน 21 วัน ผักตบชวาก็จะแห้งจนตาย และไม่สามารถแพร่พันธ์ุต่อไปได้อีก
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม รายงาน