พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู จัดมหกรรมการออม ลดความเหลือมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี

พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู จัดมหกรรมการออม ลดความเหลือมล้ำของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปีในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีเงินสัจจะสะสมร่วม 86 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนเป็นวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดหนองบัวลำภู จัดมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ ของประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 48 ปี โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคเอกชน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง 3 ประเภท และประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าในการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้ชื่อโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกลุ่มที่จัดตั้งโดยการรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน
ปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำภู มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งสิ้นจำนวน 156 กลุ่มมีสมาชิกจำนวน 18,807 คน มีเงินสัจจะสะสมจำนวน 85,566,133 บาท และในปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำของสังคม รวมทั้งประกาศเป็นวาระชุมชน “การส่งเสริมการออมภาคประชาชน”
ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชนเป็นการสร้างหลักประกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายให้ครัวเรือนมีการออมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของเงินออมเดิมที่มีอยู่ ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 9 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด และครัวเรือนยากจนเป้าหมายของระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหามิติด้านรายได้มีการออมเงินอย่างน้อยร้อยละ 5 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด นายเสฏฐชัย ฯกล่าวในที่สุด


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู