ศรีสะเกษ – ผอ.ศกว.ประกาศจัดการสอบปลายภาคแบบ Online เลี่ยงโควิด

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (ศกว.) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มีกำหนดการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. นี้ ตามคำสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่ 66/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 17
ก.พ. 65 และให้ดำเนินการจัดสอบด้วยรูปแบบ Onsite นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดศรีสะเกษ
มีการแพร่ระบาดมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองบางส่วนที่อยู่
ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จึงประกาศรูปแบบการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

ให้ดำเนินการสอบตามวัน เวลา ที่ประกาศในตารางสอบเดิมได้กำหนดไว้ ให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดสอบเองด้วยรูปแบบ Online พร้อมทั้งให้นักเรียนเข้าสอบตามตารางสอบที่บ้านโดยไม่ต้องมาที่โรงเรียน ในสัปดาห์สอบ วันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. นี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และให้ครูผู้สอนติดตามการมอบหมายงาน ตัดสินผลการเรียนและส่งผลการเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 14 – 21 มี.ค. นี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน