ม.มหาสารคาม จับมือ หัวเว่ย พัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University


ที่ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากรผู้เรียนและระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทั้งภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนและระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย และพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับขอบเขตของบันทึกข้อตกลงนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกับหัวเว่ยในโครงการ หัวเว่ย ไอซีที อคาเดมี จากนั้นจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรที่สอดรับกับความต้องการของตลาดไอซีทีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ และเอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนเเปลงสู่ยุคดิจิทัลและก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกัน ลงนามกับ นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นางสาววิชุดา พิมพ์ลี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือในครั้งนี้