อาชีวะอุดรธานี จับมือสถาบัน Finn และ World Reward Solution พัฒนานักศึกษาสมรรถนะสูง

สุดต๊าซ!! อาชีวะอุดรธานี จับมือสถาบัน Finn และ World Reward Solution พัฒนานักศึกษาสมรรถนะสูง สู่อาชีพบัตเลอร์ รายได้ดี ทักษะอินเตอร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Finn School of Business and Tourism เพื่อยกระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) English Program (EP) สาขาวิชาการโรงแรม ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับสถาบัน Finn School of Business and Tourism เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ กระบวนการคิด และการได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย สู่ระดับ World Class ตามมาตรฐาน Confederation of Tourism and Hospitality (CTH) ที่ได้รับรองมาตรฐานจาก Ofqual และยังได้รับการยกระดับในการฝึกทักษะและฝึกปฏิบัติงานจากสถาณการณ์จริงที่เกี่ยวกับอาชีพบัตเลอร์ สู่ระดับ Premium ร่วมกับบริษัท World Reward Solution และระหว่างการศึกษาจะได้รับโอกาสเข้าฝึกงานในโรงแรมชั้นนำ ของกลุ่ม Silver Voyage เช่น Intercontinental, Sheraton, Hilton, Le Meridien เป็นต้น ซึ่งอาชีพบัตเลอร์เป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมและมีความต้องการสูง อาชีพบัตเลอร์จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการบริการ มีความรู้ทักษะ มารยาททางสังคม มีกระบวนการคิด การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าระดับ V.V.I.P และ V.I.P. มีการวางแผน รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้า และสังเกตรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท ยังไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะเฉพาะบุคคล

ทั้งนี้ หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. (EP) ภายใต้โครงการความร่วมมือ ยังสามารถนำความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติไปศึกษาต่อระดับปริญาตรี ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นสถานศึกษาชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจ ใส่ใจผู้เรียน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพในปัจจุบันและอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการทำความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะมาเติมเต็ม และเป็นทางเลือกที่ดีในการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง ในสาขางานร่วมกับสถานประกอบการด้านการโรงแรมให้ทันสมัย มีมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมพัฒนาในส่วนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเทรนด์อาชีพใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตามพลวัตอยู่ตลอดเวลา

คุณกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งสถาบัน ได้กล่าวอีกว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และได้รับ Certificate จากสถาบัน Finn School of Business and Tourism ซึ่งได้รับการรับรอง จาก CTH สามารถนำไปยื่นศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ อีก 1 ปี ได้รับวุฒิปริญญาตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก ในด้านการประกอบธุรกิจต่างๆ รวมถึงการเข้าทำงานในองค์กรภาครัฐที่ต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง