(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ปลื้มผลงาน ทต.โนนสะอาด สุดยอด 8 นวัตกรรม

ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ปลื้มผลงาน ทต.โนนสะอาด สุดยอด 8 นวัตกรรม ไอเดียเจ๋ง??องค์กรขับเคลื่อนนโยบาย “หนองบัวลำภู ODC”เดินหน้าและก้าวต่อเพื่อนำนวัตกรรมดิจิตอลสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวคิด Smart Government

ภายในห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี “ปัจฉิมนิเทศการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมให้บริการตามแนวคิด Smart Government”ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง โดยมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นายศุภชาติ บุตรดีขันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.ต.ท. ศราวุธ เชื้อไพบูลย์ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนสะอาด และกำนัน ผญบ.ในเขตตำบลโนนสะอาด ร่วมกิจกรรม

โดยก่อนถึงพิธีการปัจฉิมนิเทศโครงการฯ ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด นำ ผวจ.หนองบัวลำภู เยี่ยมชมแต่ละนวัตกรรมพร้อมรับฟังการนำเสนอของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละนวัตกรรม ตั้งแต่นวัตกรรมฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าส่องสว่าง Smart I Pole บุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก Smart kids ฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว E-Smart Service บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน Smart Terrain การให้บริการรถฉุกเฉิน Smart EMS การบริหารวัสดุครุภัณฑ์อัจฉริยะ Smart Karupan dki การบริหารจัดการสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ Smart Pet และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ Smart Care

จากผลการดำเนินการตาม “โครงการดังกล่าว นางศิวพรฯ ผวจ.หนองบัวลำภู ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทีมงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด เห็นความทันสมัยเห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่นำเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่มุ่งพัฒนาการบริการประชาชนในยุค 4.0 จำนวน 7 นวัตกรรม เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาองค์กรอื่นๆจะมาศึกษาดูงานในระดับพื้นที่ต่อไป

ด้าน ส.ต.ท. ศราวุธฯปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด กล่าวว่าการจัดปัจฉิมนิเทศโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก นางศิวพรฯผวจ.หนองบัวลำภู ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯหนองบัวลำภู และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้ให้นโยบายและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกภาคส่วนเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็น “หนองบัวลำภู ODC” คือ O หมายถึง Open เปิดกว้าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ D หมายถึง Digital การปรับสู่ดิจิทัล มีความทันสมัย มีนวัตกรรม เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว C หมายถึง Connected ในการประสานเชื่อมโยง สื่อสารการรับรู้ การประสานงาน ทำงานด้วยกัน ร่วมมือกัน ด้วยการบูรณาการ เพื่อให้ทุกองค์กรมีคุณภาพสู่ความเป็นหนองบัวลำภู” เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว “ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ เป็นเมืองน่าอยู่ด้วย 3 ส. คือ เมืองสะอาด สะดวก สงบ และ ปลอดภัย สู่เมืองน่าเที่ยว 3 ธ. คือเมืองแห่งธรรม ธรรมชาติสวยงาม และมีวัฒนธรรมที่ดีงาม

เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงได้นำเอาแนวทางนโยบาย Digital แปลงสู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาช่องทางออนไลน์ผ่านนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Smart ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญ ในการบริการประชาชนแนวใหม่ตามแนวคิด Smart Government ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้พัฒนานวัตกรรมเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงได้ประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดการให้บริการประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาองค์กรพร้อมที่จะให้หน่วยงานอื่นมาศึกษาและดูงานได้ในอนาคต ปลัดฯศราวุธ กล่าวด้วยความมั่นใจ

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู