(ชมคลิป)รมช.พาณิชย์ติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรจังหวัดเลย

วันที่ 16 ต.ค.64 เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์เยาวชนจังหวัดเลย นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบปะพี่น้องเกษตรชาวจังหวัดเลย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษย์) มอบหมายให้ติดตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรจังหวัดเลย ซึ่งนโยบายประกันรายได้ นี้ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง จากการจำหน่ายผลผลิต หากราคาตลาดต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกษตรกรก็จะได้รับรายได้ 2 ทาง คือ 1. ราคาที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตและ 2. ส่วนต่างระหว่างราคา จำหน่ายกับราคาเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว มีเกษตรกรมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 7.85 ล้านครัวเรือน มีวงเงินรวม 75,166.70 ล้านบาท มีการโอนเงินให้เกษตรกรแล้วกว่า 6.98 ล้านครัวเรือน รวมเป็นเงิน 60,065.76 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของเป้าหมาย ซึ่งในปีที่ 2 ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา สิ้นสุดดารดำเนินการแล้ว ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง จะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564 ตามลำดับ
สำหรับโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ปีการผลิต 2564/5 นี้ คณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตรพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ได้เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนานปี 2564/65 ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในส่วนของปาล์มน้ำมันนั้นอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือ(กนป.) พิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยกำหนดราคาประกันสินค้าเกษตรเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 1,5000 บาท/ตัน (ปริมาณครัวเรือนละ 14 ตัน) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน (ปริมาณครัวเรือนละ 16 ตัน) ข้าวเปลือกหอมมะลิปทุมธานี 1,1000 บาท/ตัน(ปริมาณครัวเรือนละ 25 ตัน) ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน (ปริมาณครัวเรือนละ 30 ตัน) ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน (ปริมาณคนละ 16 ตัน) มันสำปะหลัง กำหนดราคาประกัน 2.50 บาท/กก. ไม่เกิน 100 ตัน/ครัวเรือน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดราคาประกัน 8.50 บาท ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน กำหนดราคาประกัน 4 บาท/กก. ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน อายุ 3 ปีขึ้นไปและยางพารา กำหนดราคาประกันไม่เกิน 25 ไร่อายุ 7 ปีขึ้นไป สำหรับยางดิบปริมาณ 20 กก./ไร่/เดือน 60 บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด ปริมาณ 20 กก./ไร่/เดือน 57 บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยปริมาณ 40 กก./ไร่/เดือน 23 บาท/กก.
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย