ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด แต่งตั้งโค้ช STRONG (คณะใหม่) คุมเข้มต้านโกง ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่ห้องประชุมชั้น3 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเอ็ด เป็นประธานการประชุมและปฐมนิเทศ โค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด (คณะใหม่) เพื่อวางแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชฯ กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายป้องปรามของ ป.ป.ช.ประจำจังหวัด การสร้างความเข้าใจในการทำหน้าที่ของโค้ชฯ การแบ่งงานของกลุ่มโค้ชฯเพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรม ฝึกสอน และบรรยาย ในโครงการ หรือกิจกรรมของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรม strong และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน หลักความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใส โมเดล strong จิตพอเพียงต้านทุจริต การป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามแนวทางยุทธศาสตร์ แนวทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแส การเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง นโยบายที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆ โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศก บูรณวรศิลป์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โค้ช strong และนายอนันต์ เจริญแก่นทราย ประธานชมรม strong ร่วมประชุม

นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเอ็ด กล่าวว่า โค้ช หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการช่วยแนะนำ ชี้แนะผ่านศาสตร์ต่างๆที่ตนเองเชี่ยวชาญ เพื่อให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงไป นำสู่ความสุขความสำเร็จและจุดหมายที่ตั้งไว้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรามักจะได้ยินว่าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่แอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ แม้กระทั่งการระบาดรอบแรกๆ จะพบว่ามีการจัดซื้อเครื่องพ่น เครื่องอะไรต่างๆที่ผิดปกติ จะมีกลุ่มที่เข้าไปเสนอผลประโยชน์อะไรกับหน่วยงาน ผู้บริหาร โดยจะใช้ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีไม่ปกติ อาจเป็นเพราะคำสั่งของ ศบค. หรือคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของนายกรัฐมนตรี เป็นการยกเว้นระเบียบ ข้อบังคับบางอย่าง คือจริงๆเจตนาต้องการให้มันเร็วขึ้น ถ้าช้าอยู่มันก็จะไม่ทันการณ์ ให้ทางจังหวัดทำเร็วขึ้น ลดขั้นตอนต่างๆ ลดขั้นตอนบางอย่าง ลดขั้นตอนการกลั่นกรองถ่วงดุลอำนาจ แต่กับกลายเป็นว่าใช้ช่องทางนี้แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหน้าที่ ป.ป.ช.และโค้ชฯ ทุกท่าน ที่จะต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทั้งนี้ไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับบริการไม่เท่าเทียมกัน ทำไมทรัพยากรหรือประชาชนต้องตกไปอยู่กับคนบางกลุ่ม บางพวก กลุ่มนักการเมืองเลือกเอาพรรคพวกหรือหัวคะแนนของตนเองในท้องถิ่น แทนที่จะมีการเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบอาชีพทั่วไป หรือเรื่องอื่นๆ

การเฝ้าระวังของเราเพื่อจะให้เกิดความเท่าเทียมของการรับบริการในภาคประชาชนในการใช้งบประมาณของแผ่นดิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งหลาย เราได้งบประมาณลงมาในพื้นที่ แล้วมีการใช้งบประมาณอย่างไร อะไรเหล่านี้ต้องช่วยกันสอดส่องไม่ให้มีการฉกฉวยโอกาสเอาเปรียบทั้งราชการ เอาเปรียบสังคม ลดทอนความเสมอภาคประชาชนในการรับบริการจากรัฐ ซึ่งยังเป็นมหากาพย์ที่โค้ชทุกท่านจะต้องสร้างแนวร่วม สร้างการรับรู้ของประชาชน ในหมู่บ้าน ช่วยกันรวมพลังไม่ยอม ไม่ทน กับสิ่งเหล่านี้ หรือถ้ามีเบาะแสอะไรในเรื่องการทุจริต ชาวบ้านก็จะได้รับแนวคิดจากโค้ชฯ เขาจะมีแนวร่วม มีบทบาท มาร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ต่อไป

โอกาสนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศรายชื่อโค้ชฯ และมอบใบประกาศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้ประกาศรายชื่อให้ทำหน้าที่โค้ชSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 16 คน ประกอบด้วย
1.พันเอก ดร.สิน สีโสม ประธานโค้ช STRONGฯ
2.พันตำรวจเอก วัชรินทร์ ซาวงศกร รองประประธานโค้ชฯ
3.นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร รองประประธานโค้ชฯ
4.ดร.สมพงษ์ ศรีตะวัน โค้ช STRONGฯ
5.นายยศพงศ์ พิมพ์ดี โค้ช STRONGฯ
6.ดร.จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ โค้ช STRONGฯ
7. ว่าที่ ร้อยตรี เวียงสงค์ มณี โค้ช STRONGฯ
8. นายวันชัย ประชุมชน โค้ช STRONGฯ
9. นางวนิรัตน์ ตรีพงษ์ โค้ช STRONGฯ
10.นางสาวโชติกา ทวนชัยภูมิ โค้ช STRONGฯ
11. นายวินัย วงศวีระขันธ์ โค้ช STRONGฯ
12. นายประจักษ์ ชุมพล โค้ช STRONGฯ
13. คร.ทัศนียา วงศ์มาศ โค้ช STRONGฯ
14. พันตำรวจเอก อานนท์ โยธะการี โค้ช STRONGฯ
15. ดร.อิศเรศ จิณฤทธิ์ โค้ช STRONGฯ และเลขานุการ
16. นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์ โค้ช STRONGฯและผู้ช่วยเลขานุการ


วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว