ขอนแก่น-เครือข่าย ปชช.อีสาน เดินหน้ารัฐสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี 600 บาทต่อคนต่อเดือนถ้วนหน้าและมีมาตรการเชิงรุกช่วยโควิด-19 ด้วย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เครือข่ายประชาชนอีสาน เพื่อรัฐสวัสดิการร่วมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสอีสาน จัดวงเสวนาทางออนไลน์ เดินหน้ารัฐสวัสดิการ เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การขับเคลื่อนในระดับนโยบายและสถานการณ์ของเด็กเล็กในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และการผลักดันในระดับนโยบาย มีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ในพื้นที่จากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี มุกดาหาร สุรินทร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นางปรียานุช ป้องภัย คณะทำงานขับเคลื่อนเงินอุดหนุนเด็กเล็ก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีองค์กรสนับสนุนกว่า 300 องค์กรทั่วประเทศ ได้มีข้อเรียกร้องนี้ถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง และได้มีมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)ได้มีข้อสรุปถึง 2 ครั้ง สนับสนุนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ภายในปีงบประมาณ 2565 แก่เด็กเล็กอายุ 0-6ปี เดือนละ 600 บาท/คน/ปี ต่อมาทางรัฐบาลได้ตัดงบในส่วนนี้ออกไป
นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า ในส่วนมาตรการเฉพาะหน้า การป้องกันและช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น รัฐต้องสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมเข้าถึงการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินการของรัฐในการนำภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนในการการดำเนินนโยบายรัฐสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก อายุ 0-6 ปี จำนวน 600 บาท ต่อคนต่อเดือนแบบถ้วนหน้า

ด้านมาตรการเชิงรุก ต่อครอบครัว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรในการดูแลเด็กเล็กต้องได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว รวมทั้งกระจายอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเด็ก เพื่อคุ้มครองเด็กเล็ก และเตรียมความพร้อมต่อการเปิดศูนย์เด็กเล็กหรือสถานดูแลให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุด ส่วนมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเด็กเล็กจากเศรษฐกิจที่พ่อแม่ถูกเลิกจ้าง การที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานดูแลเด็กเล็กถูกปิด โดยให้มีมาตรการดูแลด้านอาหารและส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กเล็กอย่างเพียงพอเหมาะสมกับช่วงวัย รวมทั้งเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็กระหว่างรอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เปิดบริการ

“และขอเชิญชวนภาคประชาชนร่วมสนับสนุนการผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ด้วยการร่วมลงชื่อโดยแจ้งไปที่เพจ เฟสบุค เด็กเท่ากัน สร้างคนคุณภาพดี สู่การยกระดับเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน ด้วยรัฐสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าต่อไปด้วย”

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น