อพม.อุบลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส พร้อมดูสถานที่สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ไม่มีบ้านที่พักอาศัย

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางปิยะรัตน์ บัวพันธ์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นตัวแทนคุณหมอสมชาย ศิริเทพทรงกลด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นางวิไลพร ผงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเตาถ่าน นายหนูกร เสียงเย็น นายวีระยุทธ สมใจ นายจำเริญ สนธิหา นายปรัตมิตร ขำคม นายจารึก กุลบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา นางจันทร์เพ็ญ เมืองซ้าย อสม.บ้านไทรย้อย ร่วมรับมอบเป็นพยานและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย โดยมี นางคำวัง พาพันธ์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 15 บ้านโนนเตาถ่าน ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยได้รับมอบเงิน จำนวน 2,000 บาท นายคูณ มะลิเลิศ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 6 บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ป่วยนอนติดเตียง(โรคชรา) ได้รับมอบเงิน จำนวน 1,000 บาท หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูสถานที่ที่จะสร้างบ้านให้แก่ น.ส.สมปอง คงนิล อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 6 บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 เพื่อฝึกฝีมือแรงงานหลักสูตร ช่างชุมชน เพื่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส โดยได้รับการประสานงานจาก นางจันทร์เพ็ญ เมืองซ้าย อสม.บ้านไทรย้อย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป