(ชมคลิป)ธนาวุฒิ นายก อบจ.เลย สมัยที่ 5 เปิดแถลงนโยบายวาง 4 ยุทธศาสตร์ นโยบาย 8 ด้าน เพื่อขาวไทเลย


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 ก.พ.2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สมัยสามัญประชุมประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ภายหลังมีการรับรองผลการเลือกตั้ง ให้นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ภาคธูป ทำหน้าที่ประธานสภา และมีนางสาวสุภักร์ สุธงษา เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 นายแสงทอง ทองพิมพ์ เป็นรองประธานสภาคนที่ 2 และมีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
ทั้งนี้ก่อนเริ่มประชุม นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แถลงนโยบายต่อหน้าที่ประชุม โดยระบุว่า ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ์ทรงเป็นประมุข โดยจะดำเนินการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไปข้าวหน้าด้วยความมั่นคง สุขสงบ สามัคคี เอื้ออาทร ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้ โดยมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ว่า 1.น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารองค์กร 2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการพัฒนาต่างๆในลักษณะการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญห้าวหน้าอย่างยั่งยืนและทำให้ประชาชนคนในท้องถิ่นมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข
นายก อบจ.เลย ยังแถลงและวางนโยบายไว้ทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.การพัฒนาคน สังคมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 4.การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 6.การศึกษา ศาสนา ขนมธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ 8.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีใครเห็นแย้งคำแถลงนโยบาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายการพัฒนา 4 ปี แล้ว ยังมี นโยบายการสร้างศูนย์บริการการท่องเที่ยวและการบริการชุมชนทั้ง 4 แห่ง คือ ที่ อ.เชียงคาน ภูเรือ ด่านซ้าย และ อ.ภูกระดึง ภายหลังการแถลงนโยบาย ประธานสภา ได้ประกาศให้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ ญัตติอนุมัติจ่ายเงินสะสม การคัดเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดเลย ญัตติตัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดเลย เป็นต้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /