กาฬสินธุ์(ชมคลิป)มูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่สนับสนุนก่อสร้างองค์พระประธานพุทธมณฑลกาฬสินธุ์


จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลฯ และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ จากมูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่ โดยดำเนินการต่อจากเดิมที่คืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ 40

                เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  พระครูวรธรรมธัช ดร.เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวปริยากร ยศสภา ประธานกรรมการมูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่ นายวริศพันธ์ ประภานันนภัสศิริ  ประธานกรรมการ บริษัท GARUDHA PUTEH ประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานและจัดหาทุนสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการมูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่ ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิดวงใจแม่ ในการก่อสร้างอาคาร การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพุทธมณฑลฯ และการก่อสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลฯ

                โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดสร้างองค์พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประดิษฐานเป็นองค์พระประธานประจำพุทธมณฑล (แก่งดอนกลาง) ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และพุทธศาสนิกชนได้สักการะกราบไหว้บูชา ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย โดยกำหนดรูปแบบการก่อสร้างในพุทธลักษณะอิริยาบถยืน ปางแสดงธรรม ที่เชื่อมโยงอดีตคือพุทธศิลป์ลุ่มน้ำโขง พุทธศิลป์ท้องถิ่นกาฬสินธุ์ ทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยาง มีจุดสังเกต จุดเด่นและสามารถเห็นได้จากที่ไกล  ขนาดความสูง 23 เมตร 36 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับปีที่ตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ปี พ.ศ.  2336 ทั้งนี้จากเดิมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างคือคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งองค์ เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 คืบหน้าไปแล้วร้อยละ 40  และเมื่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่  ซึ่งจะเข้ามาดำเนินการในส่วนที่ค้างทั้งหมด ตามแบบที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกแบบไว้ทุกประการ พร้อมปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้หล่อองค์พระประธานมาเป็นเนื้อสัมฤทธิ์

                ทั้งนี้ มูลนิธิไข่มุกดวงใจแม่ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ได้นำผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการต่อ โดยมีการลงพื้นที่เพื่อวางแผนการก่อสร้าง แล้ว