เลย(ชมคลิป)คปภ.จัดโครงการ เคลื่อนที่เพื่อชุมชนนาอ้อ


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 ต.ค.2563 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลนาอ้อ อ. เมืองเลย จ. เลย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานการจัดโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 3 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ พร้อม ด้วยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายศิริชัย สันต์สัมพันธ์กุล ผู้อำนวยการธนาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานเลย นายวุฒิพงษ์ เนติธีรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราได้ประสบกับภัยพิบัติอุทกภัย รวมทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ CPVID-19 ซึ่งมีผู้ป่วยสะสม จำนวนมากและผู้รักษาหายแล้วนับพัน และยังรักษาตัวโรงพยาบาลอีกนับร้อย ณ ขณะนี้ประชาชนต้องใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เรียกว่า”ชีวิตวิถีใหม่ “ New Normal ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นแกนหลักในการลดความเหลื่อมล้ำขจัดความยากจน สร้างความแข็งแกร่งสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้แก่ตนเอง สำนักงาน”คปภ” ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ ประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยได้ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ มาโดยตลอดเพื่อบริหารความเสี่ยงภัยด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยแก่ประชาชนทุกระดับสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สังคมไทย มีความเข้มแข็งมั่นคงตลอดจนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559- 2563 จึงมีโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ขึ้นเป็นครั้งแรก
เลขาธิการ คปภ. กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการที่จัดขึ้นครั้งนี้ที่ชุมชนนาอ้อ อ.เมืองเลย เป็นครั้งที่ 3 โดยเลือกชุมชนนาอ้อ เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น มีการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตรกรรมและพัฒนาทรัพยากร ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับหลักการศึกษาตลอดชีวิต ดังจะเห็นจากประสิทธิภาพและความโดดเด่นของชุมชนนาอ้อ มีการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูพัฒนาคนพิการชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและยั่งยืนแก่ชุมชน ได้เป็นอย่างดีดังคำขวัญที่ว่า” อ้อเมืองน่าอยู่เคียงคู่วัฒนธรรม นำประชาสุขยั่งยืน”
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย