ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เดินหน้ายกระดับเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนยากจน มุ่งสร้างแรงงานคุณภาพ


เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลัง MOU 4 กระทรวง พร้อมนำทีมผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างคุณค่าเด็กด้อยโอกาสก่อนลงสนามตลาดแรงงาน โดยมี นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปลายปี 62 ที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบปฏิทินขับเคลื่อนโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อสนับสนุนโครงกา รในระดับพื้นที่ จึงได้เดินสายรายจังหวัดต่อยอดแนวคิดผลักดันโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ โดยการชักชวนให้เด็กเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ก่อนจะไปประกอบอาชีพ
ด้าน นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อในปีการศึกษา 2563 ต้องการเข้าฝึกทักษะด้านอาชีพ จำนวน 197 คน แต่ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งความสามารถของผู้เรียน ผู้สอน และตลาดแรงงานรองรับกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนน้อยเพียง 12 คน ที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อาทิ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และหลักสูตรนวดแผนไทย ฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการปรับแผนเพื่อรองรับความต้องการการเข้าฝึกและงบประมาณในปีต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน