จิตอาสานครพนม บำเพ็ญประโยชน์กำจัดตักตบชวาและเศษวัชพืชห้วยฮ่องฮอ


วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณบ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดตักตบชวาและเศษวัชพืช ตลอดจนทำความสะอาด ขุดลอกห้วยฮ่องฮอ และปรับแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและสามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกในฤดูน้ำหลาก
โดยกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในลักษณะการบูรณาการทำงานร่วมกันกับกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยห้วยฮ่องฮอแห่งนี้เป็นลำน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน รับน้ำมาจากอำเภอศรีสงคราม ผ่านมาทางอำเภอท่าอุเทนและไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บริเวณอำเภอเมืองนครพนม ซึ่งตลอด 2 ข้างลำน้ำมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก มีการใช้ประโยชน์จากลำน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคและการเกษตร ประกอบด้วย ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม ตำบลเวินพระบาท ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน และตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาแล้วหลายครั้ง เป็นกิจกรรมใหญ่ 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 4 ธันวาคม 2559 และวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามแผนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย แต่อย่างไรก็ดีด้วยความไม่ต่อเนื่องทำให้ยังคงมีผักตบชวาและเศษวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่อีกจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้หมดไป คณะจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม จึงได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเรียบร้อย เป็นรูปธรรม และต่อเนื่องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยห้วยฮ่องอ้อให้ปราศจากผักตบชวาและวัชพืชโดยสิ้นเชิง