หนองคาย – กองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สื่อมวลชน 67

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองบังคับการควบคุมที่ 2 พบปะพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน 67 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ และแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอสุภราชเทศบาลตำบลปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย พ.อ.สุภัทร ชูตินันท์ รอง ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรม พบปะพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน 67 สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายเกียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย,นายกำชัย เดชสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปะโค พร้อมสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความใจเกี่ยวกับการแก้ไขความมั่นคงกับสื่อมวลชน ตลอดจนหารือ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือ นำเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ข้อเท็จจริง และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน ซื่อสื่อมวลชนถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่มีส่วนในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นและเป็นผู้ที่เข้าถึงรากหญ้า เข้าถึงความต้องการของประชาชน และสะท้อนไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อนมุมมองของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเอง อีกทั้งตั้งใจให้สื่อมวลชนได้สะท้อน การทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนา เดินทางสร้างสรรค์ข่าวสาร รวมทั้งได้ร่วมกันกำหนด ทบทวน บทบาทหน้าที่การทำงานของสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขขององค์กรสื่อมวลชนให้มากยิ่งขึ้น พร้อมนำข้อเสนอไปปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ทหาร กกล.สุรศักดิ์มนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เข้าร่วม จำนวน 80 คน


จากนั้น ได้มีการแข่งขันฟุตบอลและเปตองกระชับมิตรระหว่างสื่อมวลชนและทหารกกล.สุรศักดิ์มนตรี และร่วมรับประทานอาหาร

ฤาษีลภ-โภควินทร์-มนเดช-จังหวัดหนองคาย