อุดรธานี – เปิดตัวแพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG แพลตฟอร์มเมืองแห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 24มิ.ย.67  เวลา 18.30 น. ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี หจก.บานาน่ 124 ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุดรธานี) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี เปิดตัวแพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG แพลตฟอร์มเมืองแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน มี นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอุดรธานี ร่วมงานและร่วมแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอุดรธานี มีนายบุรินทร์ ตรีพรวสุ นายธนาธิป วิไลงาม นางสาวพิมพ์นารา พลละเอียด คณะทำงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

การเปิดตัว แพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น และเป็นปัจจุบันของเมืองให้เป็นเอกภาพ เพื่อการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวได้อย่างรดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลของเมือง เช่น ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลความปลอดภัย ได้อย่างสะดวกสบาย ถูกต้อง และแม่นยำ UDONTHANI MAP MUANG พัฒนาขึ้นจากทีมงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่มีความเข้าใจในพลวัตของเมืองและมุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์สอดรับกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเมือง เช่น การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของสถานประกอบการในท้องถิ่นด้วยการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาดที่เชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่ออุดรธานีกับหน่วยงานองค์กรภายนอกจังหวัดที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับอีเวนด์ขนาดใหญ่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น งานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่จังหวัดอุตรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

น.ส.ณัฐนันท์ ธนะเธียรานันท์ ผู้ก่อตั้ง Thailand Map Muang กล่าวว่า “Udonthani Map Muang มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลของจังหวัดในทุกมิติ รวมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า การลงทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน และด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงในการขับเคลื่อนอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางแห่งโอกาสที่ทัดเทียมกับเมืองชั้นนำอื่น ๆ อย่างเป็นสากล”

แพลตฟอร์ม UDONTHANI MAP MUANG เป็นระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนที่ดิจิทัลที่สามารถใช้งานได้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสแกน QR code และลิ้งก์ www.mapmuang.com/udonthani