ขอนแก่น (ชมคลิป) องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์มินิธัญญารักษ์ ผลสำเร็จของโครงการผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับสู่ชุมชนและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบ๋าหลวง อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและกระทรวงสาธารณสุข นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในอำเภอกระนวน ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของโรงพยาบาล โครงการ/กิจกรรมและนวัตกรรมที่พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน รวมทั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง Colonoscopy เป็นต้น ซึ่งการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ เพื่อให้คำชี้แนะหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการประชาชนในอำเภอกระนวนและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดขอนแก่นและอำเภอเขตรอยต่อของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดกาพสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคามสมดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ที่ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เมื่อยามเจ็บป่วย และได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ได้อย่างทั่วถึงเสมอหน้ากัน

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้ทำการเปิดแพรป้ายหอพักผู้ป่วยพิเศษ 24 เตียง และหอพิเศษพระครูวิมล สารกิจ (หลวงปู่สาย จนฺทปญฺโญ) ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และมอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิและเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาล

จากนั้นองคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์มินิธัญญารักษ์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์  นายอำเภอกระนวน นำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  นายแพทย์วิโรจน์  เลิศพงศ์พิพัฒน์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการมินิธัญญารักษ์ ผลสำเร็จของโครงการ ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับสู่ชุมชนและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

และนอกจากนี้ องคมนตรียังได้ร่วมพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 50 ราย ที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอกระนวน โครงการมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 ซึ่งอำเภอกระนวนร่วมกับผู้นำชุมชนและครอบครัวนำเข้ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาร่างกาย และสภาพจิตใจ รวมทั้งพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ เกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีเป้าหมายและพลังสำคัญของสังคม