อุบลราชธานี – รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเตียงดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ “ระบบการแก้ปัญหาการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมโครงการ “ระบบการแก้ปัญหาการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้มีสุขภาวะที่ดีด้วยนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคง และ Doctor N Medigel พร้อม Software Smart Bed เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการขยายผลการส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนลินี โกวิทวนาวงษ์ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้งบประมาณปี 2565 และครบรอบการดำเนินงาน 1 ปี
ซึ่งการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10c คือการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (A) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบันแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์ โครงการ “ระบบการแก้ปัญหาการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้มีสุขภาวะที่ดีด้วยนวัตกรรมเตียงพลิกตะแคง และ Doctor N Medigel พร้อม Software Smart Bed เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อขยายผลการส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานวิจัย เกิดการบูรณาการร่วมกันในการใช้งานผลงานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามเป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ กรรมการบริหารแลจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบในวันนี้