หนองบัวลำภู – ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน วัดจันทรประสิทธิ์

ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร องค์ประธานทอดถวายผ้าพระกฐินประทาน ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ประทานผ้าพระกฐิน ตามที่หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ขอประทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดจันทรประสิทธิ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่18 พย.66 เมื่อเวลา 11.00 น.ณ ศาลาการเปรียญวัดจันทรประสิทธิ์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประทานผ้าไตร จำนวน 7 ไตร เพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 จำนวน 7 วัดเพื่อถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และนำปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด จำนวน 7 วัดใน 7 จังหวัด ตามที่ ดร.หม่อมหลวง สราลี กิติยากร ประธานถวายผ้าพระกฐินประทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ พระที่จำพรรษา ณ วัดจันทรประสิทธิ์ จำนวน 8 รูป
ในขณะที่วัดจันทรประสิทธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ได้รับการจัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2467 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2522 โดยคณะศรัทธาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเชื่อว่าหลวงปู่ขาว อนาลโย เคยได้เดินธุดงค์ผ่านมาพักบำเพ็ญและปฏิบัติธรรม เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดสร้างเสี่ยน ตามชื่อบ่อน้ำโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลและชื่อหมู่บ้าน ภายหลังต่อมาจึงได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการตามนามของพระอาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิญาโณ ปัจจุบันมี พระครูประสิทธิ์ธรรมโอภาส (พิกุล อาภากโร) รูปปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส ทั้งนี้การทอดกฐินเป็นประเพณีที่มีมาแต่สมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จัดเป็นสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติเถรวาท ที่มีกำหนดเวลา แต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น

โดยมี นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด และ อำเภอศรีบุญเรือง ตลอดจน นายก อบต.หนองบัวใต้ กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนองบัวลำภู พุทธศาสนิกชน ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีทอดกฐิน ตามที่ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ขอประทานมาทอดถวายภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดถวายผ้าเพระกฐิน ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้ปฏิสันถาร กับนางสมบัติ เทพอินทร์แดง อายุ 75 ปี ชาวบ้านสร้างเสี่ยน ตำบลหนองบัวใต้ ซึ่งปฏิบัติเป็น แม่นมของ ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ตั้งแต่เยาว์วัย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู