กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ชาวบ้านสืบสานประเพณีโบราณทำบุญเลี้ยงผีปู่ตาก่อนลงมือทำนา

 


ชาวบ้านในตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล จัดทำสัญลักษณ์แทนทรัพย์สิน เลขที่อาคารบ้านเรือน เลขทะเบียนรถ เลขโฉนดที่ดิน ที่ไร่ ที่นา บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม พร้อมนำเครื่องเซ่นไหว้ ประกอบพิธีบวงสรวง ขอขมา เพื่อความเป็นสิริมงคล กับดอนตาปู่และสิ่งศักดิ์ประจำชุมชน โดยร่วมกันอธิษฐานขอฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณดอนปู่ตาหรือปู่หอเหนือ บ้านตูม หมู่ 4 และหมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านนำโดยนางละมุล ภักดีนอก ผญบ.หมู่ 4 และนายสเตทฉัน ภูนาสูง ผญบ.หมู่ 19 พร้อมด้วยนายบรรเจิด สุธรรมมา พ่อขะจ้ำประจำหมู่บ้าน นำชาวบ้านประกอบพิธีบวงสรวงปู่หอเหนือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการประกอบพิธีประจำปี ตามฮีต 12 คอง 14 ในช่วงก่อนที่จะลงมือทำนา และการเกษตรกรรม เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน


นายสเตทฉัน ภูนาสูง ผญบ.หมู่ 19 กล่าวว่า ในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2566 ได้ร่วมกับ ผญบ.หมู่ 4 พ่อขะจ้ำหรือผู้นำในการประกอบพิธี ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งไม่มีตัวตน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และลูกหลาน เยาวชน นำดอกไม้ ธูปเทียน ประกอบพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ดอนตาปู่หรือปู่หอเหนือ สถานที่ศักดิ์สิทธิประจำชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนลงมือทำนา โดยเป็นการประกอบพิธีง่ายๆแบบโบราณ ซึ่งชาวบ้านจะนำทางมะพร้าวหรือก้านกล้วย ใบตอง ประดิษฐ์เป็นสัญลักษณ์แทนทรัพย์สิน เช่น เลขที่อาคารบ้านเรือน โฉนดที่ดิน เลขทะเบียนรถ เลขโฉนดที่ไร่ ที่นา บ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม มามอบให้เจ้าปู่หอเหนือปกปักรักษา พร้อมกล่าวคำอธิษฐานขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล


ด้านนางสาวไพทูล ทุมมาวัติ ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านตูม กล่าวว่า ชาวบ้านตูมทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ถือฤกษ์งามยามดีวันพืชมงคล ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงปู่หอเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุนชน ซึ่งถือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามฮีต 12 คอง 14 ก่อนแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพทำนา โดยในพิธีการบวงสรวง นอกจากนะนำเครื่องบวงสรวงประเภทคาว หวาน ดอกไม้ เครื่องสักการะ มาเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้ว ยังเป็นการขอขมา และอธิษฐานขอพรในโอกาสเดียวกัน ซึ่งชาวบ้านทุกหลังคาเรือน จะทำสัญลักษณ์แทนทรัพย์สินต่างๆ นำมามอบให้ปู่หอเหนือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เพื่อป้องกันภัยและโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ในพิธีบวงสรวงปู่หอเหนือ นอกจากชาวบ้านจะอธิษฐาน ขอความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวแล้ว ยังบนบานต่อพญาแถน ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อที่จะได้มีน้ำสำหรับทำนาและเลี้ยงกุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน และได้ผลผลิตบริบูรณ์ ไม่ประสบสาธารณภัยทั้งปวง ไม่เกิดโรคประจำถิ่นหรือติดต่อร้ายแรงอย่างเช่น โควิด-19 เหมือนที่ผ่านมา รวมทั้งยังอธิษฐานต่อพระสยามเทวาธิราช ขอให้ได้รัฐบาลใหม่ที่กำลังจัดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น สมานฉันท์ เพื่อเข้ามาบริหารประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย