ขอนแก่น – ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะไทย ผ่านเกณฑ์สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รับวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ออกดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย (HAS) ผ่านเกณฑ์สะอาด(Healthy) เพียงพอ(Accessibility) และปลอดภัย(Safety) ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ภายใต้ธีม “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ส้วมสาธารณะสะอาดทั่วไทย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค” พร้อมกันนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริบาลสุขา ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถนนมะลิวัลย์
โดยมี นางวิภาวัลย์ พูนพิพัฒน์ ผู้จัดการเขตขอนแก่น บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด ได้นำผู้จัดการและพนักงานจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและรณรงค์ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงมีการรับมอบป้ายรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS จากนายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ ยังมีการสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อลดการก่อโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำเป็นสื่อ และมอบเจลแอลกอฮอล์ แก่ตัวแทนสถานีบริการน้ำมันที่มาอบรม และได้ทดสอบความสะอาดของการล้างมือโดยใช้เครื่องส่องสว่างมือกับสารเรืองแสงในการดูความสะอาดของมือ เพื่อย้ำให้ผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์ของการล้างมือด้วย.

ด้านนายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง รองหัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กล่าวว่า เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ซึ่ง คำว่า ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานนั้น จะเน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ดังนี้ 1.สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกักหรือบำบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะมีผลดีทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ 2.เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีจำนวนส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึง ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 3.ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ตั้งส้วม ไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกชาย-หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าว จ.ขอนแก่น รายงาน