อุดรธานี – ประชุม ยกระดับผ้าทอมือ “ธานีผ้าหมี่ขิดสู่สากล”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นางเกศรินทร์ ภูกิจ ที่ปรึกษานายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นางวรันธรณ์ บวรศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทอมือ จ.อุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิดสู่สากล” ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลาง จ.อุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 4 โดยมีนายสุรศักด์ อักษรกุล รอง ผวจ.อุดรธานี ประธานการประชุม นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการ จ.อุดรธานี นายเพ็ชรรัตน์ โยวะบุตร ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (อุดรธานี) นางกนกกร สุทธิอาจ ผอ.ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เกษตร อ.บ้านดุง พัฒนาการ อ.บ้านดุง วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.อุดรธานี ปฎิรูปที่ดิน จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้า จ.อุดรธานี สภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี คณะทำงานจากส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทอมือ จ.อุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิดสู่สากล”ในครั้งนี้ ประเด็นสำคัญ อาทิ 1.เรื่องเพื่อทราบการดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย การจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน การประกวดผ้า ลายผ้าพระราชทาน การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดเก็บข้อมูลร้านตัดเย็บผ้าไทย จ.อุดรธานี 2.การวางแผนดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”ประจำปี พ.ศ.2566 3.เรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อน โครงการยกระดับผ้าทอมือ จ.อุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิดสู่สากล”จำนวน 5 กระบวนงานดังนี้ กระบวนงานที่ 1 การสร้างแหล่งผลิต กระบวนงานที่ 2 การสร้างอัตลักษณ์ กระบวนงานที่ 3 การสร้างมูลค่า กระบวนงานที่ 4 การสร้างพื้นที่เรียนรู้ กระบวนงานที่ 5 การส่งเสริมการตลาด สร้างการรับรู้สู่สากล และ การร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทอมือ จ.อุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิดสู่สากล”…