หนองบัวลำภู – สถานีพัฒนาดินฯ จัดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู จัดงานวันหมอดินอาสา 10 กุมภาพันธ์ 66 พร้อมเชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสด 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กลุ่มเกษตรกร หมอดินอาสาทุกอำเภอร่วม 100 กว่าคน รอชมสัญญาณการถ่ายทอดสด 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัยฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เครือข่ายหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะที่ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร ในการปรับปรุงบํารุงดิน และฟื้นฟูทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสา จํานวน 77,688 ราย หมอดิน 354 ราย ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความสำคัญ จึงกําหนดให้มีวันหมอดินอาสาขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยในปี 2566 นี้ ได้กําหนดหัวข้อของวันหมอดินอาสาว่า “หมอดินอาสา นําพาการผลิต พิชิตตลาด” เพื่อแสดงถึงการยกระดับและพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้เป็นผู้ประกอบการ โดยในปัจจุบันการหาช่องทางการตลาดหรือการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญ ถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ตลาดนำการผลิต ที่เร่งส่งเสริมด้านการตลาด ผลักดันให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ

การจัดงานวันหมอดินอาสาในวันนี้ จึงเป็นการรวมพลังหมอดินอาสาทั่วประเทศที่เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่การเกษตร สามารถพิชิตตลาดได้อย่างเข้มแข็ง นำมาซึ่งความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งหมอดินอาสาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการร่วมผลักดันให้ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงต้องขอขอบคุณเครือข่ายหมอดินอาสาที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม และขอชื่นชมกรมพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 77 จังหวัด ที่ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรต่อไป


ในขณะที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู นายไพบูลย์ฯ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวถึงกิจกรรมและความสำคัญของหมอดินอาสาที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้แนะนำและเป็นผู้จำหน่าย ที่เข้มแข็ง จึงจัดให้มีงาน “วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2566 เป็นงานที่กรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน สร้างขวัญกําลังใจและแนวทางในการช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดินอาสา รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา โดยกิจกรรมภายในงานมีการนําเสวนาอความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประกาศยกย่องหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่น และ การแข่งขันกีฬามหาสนุกของหมอดินอาสาทั้ง 6 อำเภออีกด้วย


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทัพช้ายขวา รายงาน