อุบลราชธานี – งานเกษตรอีสานใต้แนวคิด “โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน เกษตรอีสานใต้แนวคิด “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน”


อุบลราชธานี – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน เกษตรอีสานใต้แนวคิด “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” เพิ่มขีดความสามารถพัฒนา ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร 10–19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินนท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันรดน้ำต้นกันเกรา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานเกษตรอีสานใต้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ ประชาชน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมในพิธีฯ

สำหรับ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น การสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีทักษะวิชาชีพการเกษตรที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเผยแพร่ให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนและองค์ความรู้ และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง
ภายในงานได้มีการจัดแลนมาร์ค เป็น กังหันลมกลางทุ่งดอกไม้หลากสี ชมแปลงผักทดลอง อุโมงค์บวบ โชว์การปลูกมะเขือเทศเชอร์รีอินทรีย์ มีการจัดนิทรรศการเกษตรมีชีวิต นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / สาธิตและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ การประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เลี้ยงสวยงาม การประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร การออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชน มากกว่า 300 ร้าน การจำหน่ายสินค้าเกษตร พันธุ์ไม้นานาชนิด ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และจำหน่ายจักรกลการเกษตรที่หลากหลาย

งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2023 ตลอด 10 วัน 10 คืน
ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี