กลุ่มสื่อใสวัยทีน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต้านทุจริตในสถานศึกษา ( ทุกระดับ ) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ศูนย์การเรียนรู้ CK ชั้น 4โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) ระหว่างกลุ่มสื่อใสวัยทีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต้านทุจริตในสถานศึกษา ( ทุกระดับ ) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ,เทศบาลนครอุบลราชธานี ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ,ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี,มูลนิธิปัญญากัลป์ ,บริษัท เอสไอแอลซี จำกัด ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตและการพัฒนานวัตกรรมต้านทุจริตในสถานศึกษา ( ทุกระดับ )ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้กับเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต และความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ Youth Anti-Corruption Symposium แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในประเด็น “เราอีกคนไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันเรียนรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 โรงเรียน และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงการจัดซุ้มนิทรรศการของโรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น จำนวน 12 โรงเรียน

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี รายงาน