หนองบัวลำภู – นายอำเภอนาวัง ระดมทุน ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนช้างเผือกอำเภอนาวัง ยอดเงินสองแสนกว่า

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง เป็นประธาน ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดตั้งกองทุนช้างเผือกอำเภอนาวัง โดย มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอนาวัง ภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน ในอำเภอนาวังได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดตั้งกองทุนช้างเผือกอำเภอนาวัง เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อำเภอนาวัง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอนาวัง มีความวิริยะ อุตสาหะในการเรียน การศึกษา เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศในอนาคต ซึ่งการบูรณาการทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน


นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บูรณาการ 2 กิจกรรมได้แก่ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 33 หมู่บ้าน ด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าตามโครงการ ” 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธาทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนำเงินรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละหมู่บ้าน และทอดผ้าป่าสมทบกองทุนช้างเผือกอำเภอนาวัง ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 33 กองทุน รวมเป็นเงิน 72,284 บาท และกองทุนช้างเผือกอำเภอนาวัง รวมเป็นเงิน 136,270 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 208,554 บาท


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู