หนองบัวลำภู (ชมคลิป) รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ

ประภัตรฯรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง

เมื่อวันที่(28 เมย.65) ที่หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้ เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง โดยมี นายไชยา พรหมา ส.ส.พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู หน.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัด อำเภอ และเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบตามโครงการ

จังหวัดหนองบัวลำภู มีเกษตรกรที่ได้เข้าร่วม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริไปแล้ว จำนวน 500 ราย โค-กระบือ รวม 500 ตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 13 ล้าน 5 แสนบาท ซึ่งโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมอบโค โครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 27 ตัว คิดเป็นมูลค่า 729,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” มีวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคเกษตร หรือการลงทุนค้าขาย เพื่อเสริมรายได้ในครัวเรือน เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเท่านั้น

แต่มีเมนูทางเลือกให้กับเกษตรกรในด้านต่าง ๆ ทั้งเมนูอาชีพด้านปศุสัตว์ เมนูอาชีพด้านพืช และเมนูอาชีพด้านประมง โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่การยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน จำนวน 100,000 บาท แต่ต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละราย นายประภัตรฯรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสาระสำคัญที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู