นครพนม – จัดกิจกรรมจิตอาสา 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน ปล่อยปลา 141,010 ตัว

 


วันที่ 4 เมษายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้วางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ขึ้นมา

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 อีกทั้งเป็นสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ำที่เพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บริเวณหนองคำแอ้ บ้านชะโนดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ที่ประชาชนในชุมชนกว่า 300 ครัวเรือน ร่วมกันใช้ในการอุปโภคบริโภคและหาสัตว์น้ำมาดำรงชีวิต โดยได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและมอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในตำบลขามเฒ่า เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป รวม 141,010 ตัว ประกอบไปด้วย ปลาเผาะขนาดใหญ่ จำนวน 10 ตัว ปลากระแห จำนวน 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 80,000 ตัว ปลานิลแดง(ทับทิม) 10,000 ตัว และปลานิล 1,000 ตัว

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากูล นครพนม