นครพนม – เปิดเวทีการประชุมกลุ่มย่อยคัดเลือกเส้นทางโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงช่องทาง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสงคราม


กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบร่วมกับแขวงทางหลวงนครพนม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ ( การประชุมย่อยครั้งที่ 1 ) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุม นายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
โดยนายเดชา พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลการศึกษา แนวสายทางเลือกรูปแบบทางเลือกโครงการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวสายทางและรูปเเบบที่เหมาะสมของโครงการ ร่วมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อแนวสายทางและรูปแบบของโครงการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับโครงสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองศรีสงคราม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของชาติ และ 3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศตามแนวชายแดน มีลักษณะเป็นถนน 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตรมีพื้นที่การศึกษาโครงการครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสงคราม ตำบลบ้านเอื้อง ตำบลท่าบ่อสงคราม และตำบลนาเดื่อ โดยมีบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชั่นนอล จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ( การสัมมนาครั้งที่ 1 )เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
ข่าว/ภาพ ประทีปวชิระธัญญากุล นครพนม