ศรีสะเกษ – หัวหน้าผู้ตรวจราชการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งสร้างทีม อสทก. 76 จังหวัด 7,600 คน เสริมทัพท่องเที่ยวปลอดภัย-สุขภาพดี เตรียมทุ่มงบกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยวชุมชน อัดฉีดจังหวัดละล้าน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ห้องประชุมโรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตามที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ตน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” รุ่นที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาธารณสุขจังหวัด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการออกกำลังกายและกีฬา สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการออกกำลังกายและกีฬาในทุกจังหวัด ทั้งนี้ตามนโยบายของ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬานั้น ต้องการให้มีอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาที่มีคุณภาพไปประจำอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศ ในปี 65 นี้ จังหวัดละ 100 คน รวม 7,600 คน โดยจะเชิญผู้มีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมด้านท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนคนไทย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ นำประสบการณ์ต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับ อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้นวิทยากรชุดนี้เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะเป็นคนที่นำภารกิจ นำหลักสูตร นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ประจำจังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเข้ามาร่วมต้องมาด้วยใจ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มาด้วยใจจิตอาสา เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และทำให้พี่น้องคนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยทุกพื้นที่ นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้มีนโยบายในการเตรียมจัดทำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดละ 1 ล้าน เป็นโครงการที่ต้องการให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในประเทศไทย ที่มีอยู่กว่า 3,6000 แห่งทั่วประเทศ ที่จะขับเคลื่อนให้มีการกระตุ้นลงสู่ชุมชนจริงๆ เพราะปัจจุบันเรามุ่งเน้นแต่การท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีอยู่แล้วสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่เราขาดการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนไป ดังนั้นการท่องเที่ยวชุมชน ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกกระทรวงที่มีอยู่แล้ว เราจะมาบูรณาการร่วมกัน แล้วนำงบประมาณ จังหวัดละ 1 ล้านบาท 76 จังหวัด รวม 76 ล้านบาท ลงไปขับเคลื่อนทำให้เม็ดเงินที่ได้มาลงสู่ชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวของประเทศไทยเราจริงๆ
ส่วน จ.ศรีสะเกษ เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองที่มาแล้วมีความสุข มาแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น มาแล้วเราได้รอยยิ้มจากพี่น้องประชาชน ศรีสะเกษ เป็นเมืองที่สร้างกิมมิค (Gimmick) ขึ้นมามากมาย ซึ่งตนได้ยิน Gimmick ต่างๆของ นายวัฒนา พุฒชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ แล้ว ทำให้ได้ยินแล้วอยากมา อยากมาค้นพบ อยากมาพบเจอ ดังนั้นตนมองว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถเดินต่อได้ โดยเฉพาะผู้นำในระดับจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม ท่องเที่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ ทำงานแบบบูรณาการ การทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกัน ถึงจะเกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ  รายงาน

Related posts