อุดรธานี – ร.13 พัน.2 ออกรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังพลของหน่วย เข้ารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ จากกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วย แบบไม่ผ่านคนกลาง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร ในสภาวะผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลออกรับซื้อข้าวเปลือกในครั้งนี้ ทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ฯ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้ามาทำการรับซื้อผลผลิตทางเกษตรกรในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13