วิทยาลัยสงฆ์เลย เปิด “ศูนย์วิจัยพระศรีวชิราภรณ์ (เกรียงไกร กิตติเมที ป.ธ.9)” เพื่อส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการวิจัย


วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ภายในพุทธมณฑลภาคอีสานเลย ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พระศรีวชิราภรณ์ ดร.(เกรียงไกร กิตติเมธี ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโครงการศูนย์วิจัยพระศรีวชิราภรณ์ (เกรียงไกร กิตติเมธี ป.ธ.9) ภายอาคารพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พระศรีวชิราภรณ์ ดร.รองเจ้าคณะภาค 8 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูปริยัติคุณรังสี รองผู้อำนวยการ ถวายราชสักการะ ผู้แทน สส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเลย ถวายราชสักการะ พิธีมอบเงินสมทบกองทุนวิจัย มอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้มีอุปการคุณ รองเจ้าคณะภาค 8 ประกอบพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัย คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และพิธีปลูกต้นไม้เสริมความเป็นสิริมงคล ให้โอวาทแก่คณะสงฆ์แนิสิตที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นเสร็จพิธี
พระครูปริยัติคุณรังสี, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนย์วิจัยประจำวิทยาลัยสงฆ์เลยกล่าวรายงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตให้มี คุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจด้านการวิจัยมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยสงฆ์ ให้เป็นที่ยอมรับ ของคณะสงฆ์ ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบทบาทพันธกิจดังกล่าวตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา จึงส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย พัฒนาโครงการให้ผ่านการรับทุนงบประมาณประจำปี ตลอดจนหน่วยงานด้านส่งเสริมการวิจัยอื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
ในการนี้วิทยาลัยสงฆ์เลย จึงขออนุญาตใช้นามสมณศักดิ์ของท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ จัดตั้งศูนย์วิจัยมีชื่อว่า “ศูนย์วิจัยพระศรีวชิราภรณ์” (เกรียงไกร กิตติเมธี, ป.ธ.๙) อุปถัมภ์โดย พระศรีวชิราภรณ์,ดร. รองเจ้าคณะภาค 8 ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยประจำวิทยาลัยสงฆ์เลย ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.1ร. เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์ประสานงานวิจัยกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ให้บริการงานวิจัยด้าน พระพุทธศาสนา บูรณาการครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้และศาสตร์สมัยใหม่เชิงพื้นที่ เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและ บริการวิชาการ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกด้านสนับสนุนการวิจัยให้ครอบคลุม มากขึ้น พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ให้มีความพร้อมด้านการวิจัย ตลอดจนเผยแผ่องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพันธ กิจของคณะสงฆ์ระดับภูมิภาคได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงการวิเคราะห์ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย