ศรีสะเกษ – จัดกิจกรรม “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงานไทย” เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงานไทย” โดยมี นายธนกฤช จิริวิภากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และเลขานุการนายก อบจ.ศรีสะเกษ นายปริโชติ จารุรัชกุล สมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายโชติวิชช์ สารธำรง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำภาคีเครือข่าย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายพรศักดิ์ กล่าวว่า จากที่ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พ.ค. 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ สถานประกอบกิจการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน และต่อมาได้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการทำงานแบบรวมพลังประชารัฐ ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 นี้ ครบรอบ 36 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงานกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวขึ้น ภายใต้สโลแกน “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”
ทั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการปฏิบัติตัวป้องกันโควิด-19 ในยุค New Normal และการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จำนวน 50 คน อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน