บึงกาฬ-เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ขับเคลื่อนการเกษตรบึงกาฬแบบยั่งยืน..

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 5 มิ.ย.62 นายสุพจน์ ศรีอ่อน เกษตรจังหวัดบึงกาฬได้จัดงานแถลงข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร 1) การขยายผลโครงการตาพระราชดำริฯ 2) การสร้างเครือข่าย การวางแผนการผลิตและการตลาดของ SMART Farmer และกระบวนการสร้าง Young SMART Farmer ต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็น SMART Farmer 3) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4) การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศูนย์ ศดปช. ศจช. การถ่ายทอดความรู้และการบริการความรู้ในรูปแบบต่างๆ ผ่าน ศพก. 5) การขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 6) การต่อยอดขยายผลแสดงถึงความยั่งยืนของโครงการ

ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ //