สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ. ชัยภูมิ) ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แก่ผู้ประกอบกิจการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 12 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางสาวธิรณี แสวงนาม เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 43 คน ซึ่งสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและบริการต่างๆ