หนองบัวลำภู จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน สร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน

วันที่ 7 มิ.ย. ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 โดยมี นายกฤษฏา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ในสังกัด คณะครู นักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้ง ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของการดำเนินการสหกรณ์โรงเรียน การจัดซุ้มให้ความรู้ทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย การดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรวมซื้อรวมขาย การบันทึกบัญชีและอื่น ๆ ของนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิธีการสหกรณ์ รวมถึงการจัดนิทรรศการของขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ของโรงเรียนที่มีกิจกรรมสาธิตวิธีการสหกรณ์ในโรงเรียนที่โดดเด่น การประกวดวาดภาพ และกิจกรรมการเล่นเกมส์ รับรางวัลของนักเรียน และมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “ สหกรณ์ในฝันของหนู”
จากนั้น นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นทั้ง 5 กิจกรรม การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน สถานศึกษาที่มีสนับสนุนการจัดงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานและสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายกฤษฏา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่เยาวชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีให้แก่นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำหลักสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีภาคีเครือข่ายสหกรณ์ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่า สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ระบบงานสหกรณ์สู่ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืน ที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้กำหนดเกี่ยวกับการสหกรณ์ไว้ในรัฐธรรมนูญ

ซึ่งสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในชนบทและในเมืองของประเทศไทย สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชน การเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตย และระบบสหกรณ์มีอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู