ขอนแก่น-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียววันสิ่งแวดล้อมโลก

โครงการมิตรบ้านไผ่ จับมือหน่วยงานภาครัฐและชุมชนจังหวัดขอนแก่น แสดงพลังจิตอาสาสามัคคี ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “1 ตำบล 1 ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ และบริเวณถนนรอบแก่งละว้า ตำบลเมืองเพียง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมกว่า 500 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แสดงพลังสามัคคีของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้บริหารโครงการมิตรบ้านไผ่ กล่าวว่ากิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยโครงการมิตรบ้านไผ่นั้น ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เราได้ร่วมคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ต้นไม้สามารถเติบโต สร้างความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และที่สำคัญ ต้นไม้บางชนิดยังเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนได้ด้วย โดยในบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ จะมีการปลูกต้นแคนาจำนวน 500 ต้น เป็นป่าชุมชน สำหรับบริเวณรอบแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จะมีการปลูกต้นมะขาม ต้นขี้เหล็ก ต้นแคนา และต้นตาล รวมอีกกว่า 500 ต้น ตามแนวถนน 2 ฝั่ง ซึ่งแก่งละว้านั้นเป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ของชุมชนบ้านเมืองเพีย และแต่เดิมมีสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ดังนั้น การร่วมใจปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้ จะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความร่มรื่น ทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนได้เช่นกัน