(ชมคลิป)ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราขด่านซ้าย จังหวัดเลย


วันที่ 29 ม.ค.64 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ เดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ลงที่ท่าอากาศยายเลย ต่อด้วยรถยนต์ไป ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราขด่านซ้าย จังหวัดเลย มีนายชัยธวัช เนียมคิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย พร้อมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงาน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายให้การต้อนรับ
ผู้ว่าราชการกล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายกล่าวรายงาน พร้อมมอบเอกสาร เพื่อประกอบการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ตามโครงการ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2564 ให้คณะผู้ตรวจเยี่ยมเข้า ใจบริบทและเห็นความ ก้าวหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ในปี 2562 – 2563 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความพึงพอใจกับการดำเนินงาน และขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ตลอกจนเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่ปรึกษา ที่ดูแลคนด่านซ้ายเป็นอย่างดี


จากนั้นในช่วงบ่ายคณะตรวจเยี่ยมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย และเยี่ยมชมโรงพยาบาล เดินทางไปเยี่ยมชมการพัฒนางานชุมชน หมู่บ้านนาสีเทียน ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย กลุ่มครอบครัว คนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน กลุ่มผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม และเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้ครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาสีเทียน และ บ้านห้วยอ้อย ได้มีงานทำและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ส่งเสริมการใช้ภาชนะจากธรรมชาติแทน
การใช้โฟม หรือพลาสติก ช่วยลดปัญหาขยะ โดยเริ่มฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย 40 คน ผลิตภาชนะ 2 รูปแบบ คือ จาน และ ถ้วย จากใบไม้ที่หาได้ในชุมชน และกาบหมาก โดยใช้ชื่อกลุ่มผลิตว่า “จ.จาน ใจดี” “มูลนิธิรามาธิบดี” ได้สนับสนุนทุนในการจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปภาชนะ และได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลศรีสองรัก กลุ่มท่าดีหมีโมเดล อ.เชียงคาน จ.เลย ชมรมคนพิการตำบลนาดี เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สวนป่าชุมชน นับเป็นการสานต่อ
“การให้ไม่มีสิ้นสุด” ตามวัตถุประสงค์ของ “มูลนิธิรามาธิบดี”โครงการนี้เริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบัน เป็นที่รู้จักและมีผู้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทั้งในและ ต่างประเทศผ่านเพจเฟสบุ๊ค “จ.จาน ใจดี” ซึ่งทาง ประธานมูลนิธิฯ ได้ให้คำชี้แนะ ให้ปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
จากนั้น ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ เดินทางกลับโดยเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานเลย เมื่อเวลา 16.00 น.


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย