เลย-ปภ.เลยจับมือเครือข่ายฝึกซ้อมป้องกันและอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยใน มรภ.เลย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 พ.ค.62 ที่ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ พ.อ.อำนวย ยอดพันธ์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย ร่วมควบคุมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย โดยจำลองสถานการณ์ภัย “อัคคีภัย” การฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มี เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ทหาร ตำรวจ หน่วยพยาบาล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และจิตอาสาประชารัฐ ร่วมฝึก รวม 300 คน


นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าภัยที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมากน้อยตามระดับความรุนแรงของภัย


จังหวัดเลยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นหน่วยงานราชการที่อาจมีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย สถานที่ตั้งอยู่กลางชุมชนเมือง ซึ่งในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงได้เปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้ชัดเจน อย่างเป็นระบบ