หนองบัวลำภูเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ทั้งยังพัฒนาคุณภาพสินค้า ปัจจุบันรายได้ต่อหัวต่อคนของจังหวัดหนองบัวลำภู ยังอยู่ในอันดับสุดท้ายของประเทศ จะทำอย่างไรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ภูเก้า ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี โดยมีนายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอนายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ เกษตรกรเข้าร่วม เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ทั้งยังพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับในพื้นที่อำเภอโนนสัง เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง) ในภาพรวมผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำประมาณ 4 ตันต่อไร่ เนื่องจากขาดน้ำ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแรงงาน

นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า และรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การจัดกิจกรรมภายในงานยังมีการให้บริการวิชาการด้านการเกษตร นิทรรศการรณรงค์การหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร จากบริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด และการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer ในพื้นที่

ซึ่งภายในศูนย์ดังกล่าวได้มีฐานการเรียนรู้ 5 สถานี โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ โดยสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู และโครงการชลประทานหนองบัวลำภู สถานีที่ 2 เทคโนโลยีการผลิต การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตข้าว ผักโดยศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สถานีที่ 3 การผลิตสารชีวภัณฑ์ การขยายพันธุ์พืช โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) สถานีที่ 4 การประมง – ปศุสัตว์ โดยสำนักงานประมงจังหวัดนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สถานีที่ 5 การแปรรูปข้าว/การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร YSF

ในขณะที่นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งหากพี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาการผลิตการเกษตรของตนเอง การทำการเกษตร ปัจจุบันรายได้ต่อหัวต่อคนของจังหวัดหนองบัวลำภู ยังอยู่ในอันดับสุดท้ายของประเทศ ถึงแม้นคนหนองบัวลำภู จะมีรายได้ต่ำที่สุดของประเทศแต่ถ้าหากเกษตรมีรายได้เพิ่มต่อหัวต่อคนของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู สูงขึ้นก็ไม่ต้องกังวัลเพราะเรามีรายได้เพิ่ม ในขณะที่ปัญหาเรื่องน้ำ ความแห้งแล้งเป็นปัญหาใหญ่ต่อเกษตรกร ดังนั้นจึงจำต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดอีกด้วย.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู