ขอนแก่น(มีคลิป)เรือนจำกลางขอนแก่นปล่อยตัว 187 ผู้ต้องขังผ่านการพิจารณาอภัยโทษ พร้อมกลับตัวกลับใจทำความดีถวายในหลวง มีญาติมารอรับกลับบ้านอย่างเป็นสุข

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พ.ค.62  ที่เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก 11 หน่วยงาน  เดินทางร่วมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  

   สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวในรอบแรก 187  คน เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ ปล่อยตัว นอกจากนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ทีคดีความผิดเล็กน้อย  ผู้เจ็บป่วย พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี  และคนชรา  ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมี  2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 

คือ ผู้ต้องกักขังผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 รวมถึงผู้พิการ  ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงและชราภาพเป็นต้น  และกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์นอกเหนือจากกลุ่มแรกโดยจะได้รับการลดโทษในอัตราส่วนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานความผิด 

ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปโดยระบุให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ในระหว่างที่ผู้ต้องราชทัณฑ์ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ  ทัณฑสถานนั้น  กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กร จะร่วมกันเตรียมความพร้อมปล่อยตัวก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ทางการให้การศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจ  การฝึกทักษะอาชีพ  และการแนะแนวการประกอบอาชีพ

อีกทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่ายภาคสังคมติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยหวังว่าสังคมตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต่างๆจะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงานรวมทั้งให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้กล่าวพาดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง

   นายสมศักดิ์  กล่าวว่า  สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำทั้งหมดกว่า  4,500  คน  ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา 3,500  คน  ในส่วนนี้คือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการลดโทษ  ในส่วนของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนั้นมีจำนวนกว่า 200คน โดยในกลุ่มที่ผ่านการอภัยโทษนั้นต้องผ่านการอบรม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ที่จะอบรมให้รู้จักการดำรงชีวิต เพราะหลายคนต้องโทษเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม