หนองบัวลำภู(ชมคลิป)พชอ.ศรีบุญเรือง ขับเคลื่อน 158 หมู่บ้าน”คนบุญเรืองไม่ทอดทิ้งกัน”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรือง (พชอ.)ประจำปี 2563 โดยมีนายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ พชอ.ระดับอำเภอศรีบุญเรือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขคุณภาพชีวิตของอำเภอศรีบุญเรือง ในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานในรูปแบบ ”หมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต”ที่ได้มีแนวทางในการในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาคุณภาพขีวิต 5 ประเด็นได้แก่ การรณรงค์ลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนนและยาเสพติดในชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านสะอาด ปลอดภัย ปลอดขยะ การแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวาย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ด้านนายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าสำหรับแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีบุญเรือง ในปี 2563 ได้มีการพัฒนารูปแบบจากเดิม 5 ด้านเพิ่มเป็น 6 ด้านโดยจะมีการขับเคลื่อนอำเภอศรีบุญเรือง เป็น อำเภอ To Be Number One พร้อมๆกับการขับเคลื่อนแผนงานทั้ง 6 ด้านได้แก่ การลดการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอาหารและสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางถนน การจัดการขยะในชุมชน โรคเรื้อรัง(เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทุกแผนงาน/กิจกรรม หมู่บ้านชุมชนต้องดำเนินการภายใต้เกณฑ์ ตัวชี้วัด
นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวทิ้งท้ายว่าในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในรอบปีที่ผ่านมามีหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีบุญเรืองได้แก่ บ้านหนองผือน้อย บ้านกุดดุกสุขเกษม บ้านนาฝาย บ้านหินตลาด และบ้านกุดแท่น สำหรับในปีงบประมาณ 2563 เป็นมิติใหม่ของอำเภอศรีบุญเรือง ที่ทุกกิจกรรมให้ความสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ลดความความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความเอื้ออาทร มีการบูรณการของทรัพยากรภายใต้บริบทของตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อน 158 หมู่บ้าน “คนศรีบุญเรือง ไม่ทอดทิ้งกัน” นายสุภโชคฯนอภ.ศรีบุญเรือง กล่าวในที่สุด
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู