เลย(ชมคลิป)เครือข่ายประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการซ่อมแซมฝายชลประทานลำน้ำพวย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการซ่อมแซมฝายชลประทานลำน้ำพวย อ.ผาขาว ภายใต้โครงการ ปชส.การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค
วันที่ 17 มิ.ย.63 นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นำสื่อมวลชน ประกอบด้วย สื่อวิทยุหลัก วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น อป.มช. ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการซ่อมแซมฝายชลประทานลำน้ำพวย หมู่ที่ 5 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว พร้อมด้วยนายอุทัย หอมอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง และคณะให้การต้อนรับพร้อมกับนำเยี่ยมชมโครงการซ่อมแซมฝายชลประทานลำน้ำพวย ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว สามารถกักเก็บน้ำทำการเกษตร และใช้เป็นแหลงน้ำดิบผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวอำเภอผาขาว
ว่าที่ร้อยตรี นครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว กล่าวว่า ลำน้ำพวย ถือว่าเป็นลำน้ำสายหลักและสายเดียวที่หล่อเลี้ยงประชากรอำเภอผาขาว มีต้นกำเนิดมาจากตำบลบ้านเพิ่ม ไหล่ผ่าน บ้านผาสวรรค์ บ้านเพิ่ม บ้านโนนสว่าง บ้านหนองไฮ ตำบลบ้านเพิ่ม ไหล่ผ่าน บ้านดงน้อย บ้านสมศักดิ์ บ้านธารทอง ต.ผาขาว จากนั้นแยกเป็น 2 สาย สายที่ 1 ผ่านวัดผาสุการม ม.1 ต.ผาขาว ไหลเข้าเขตอำเภอภูกระดึง สายที่ 2 ไหลผ่าน บ้านซำเจริญ บ้านหัวฝาย ต.ผาขาว แล้วไหลเข้าสู่ตำบลโนนปอแดงอีกหลายหมู่บ้าน ราษฎรในพื้นที่อำเภอผาขาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง และนาข้าว ซึ่งใช้น้ำจากลำน้ำพวยเป็นหลักเพื่อทำการเกษตรและผลิตประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายชลประทานเพื่อใช้กักเก็บน้ำ ที่บ้านหัวฝาย แต่เนื่องจากใช้งานมานานทำให้เกิดการชำรุด จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี (พล.อ.ประจิน จั่นตอง) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมจนสามารถใช้กักเก็บน้ำได้ตามปกติ แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่เพียงพอ เนื่องจากลำน้ำมีสภาพแคบและตื้นเขิน หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกคลองให้กว้างและลึกขึ้น จะสามารถช่วยกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เพิ่มขึ้น และแนวทางการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 140 ไร่ และพื้นที่ตรวจยึดจากกลุ่มนายทุนเพื่อดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม พร้อมกับได้ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องช่วยขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล นำน้ำใต้ดินมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวต่อไป
ด้านนายอุทัย หอมอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลโนนปอแดง กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการน้ำในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงของอำเภอผาขาวนั้น ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำจากลำน้ำพวยตลอดสาย ทั้งที่ใช้เพื่อการเกษตรและใช้ในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากปีที่ผ่านมาแล้งมาก น้ำไม่เพียงพอ โดยขอร้องให้งดการปลูกพืชเป็นบางช่วงเวลาเพื่อนำน้ำมาผลิตน้ำประปาเท่านั้น เปิดจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา เพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึง บูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นนำรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนและร้องขอด้วย


นายอำเภอผาขาว จังหวัดเลย กล่าวในช่วงท้ายว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) ได้ลงพื้นที่อำเภอผาขาวหลายครั้ง เนื่องจากเป็นห่วงสถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอผาขาว โดยได้กำชับว่าอย่าให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำสะอาดสำหรับโรงพยาบาลเด็ดขาด จึงได้บูรณาการในการแก้ไขปัญหาโดยได้เชื่อมระบบประปาของเทศบาลตำบลโนปอแดง เข้ากับระบบประปาของโรงพยาบาลผาขาว และสำรวจเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลที่โรงพยาบาลผาขาวเพิ่มเติมอีก 1 บ่อ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอด้วย
จากนั้น ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการชลประทานลำน้ำพวย เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรที่ใช้น้ำจากลำน้ำพวย ชมการบริหารจัดการน้ำที่โรงพยาบาลผาขาว และชมน้ำผุด บ้านดงน้อย ตำบลบ้านเพิ่ม ซึ่งเป็นน้ำผุดตามธรรมชาติ เป็นต้นน้ำผวยซึ่งผุดขึ้นมาและไหลลงสู่ลำน้ำผวยตลอดทั้งปี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย